11/16/2009

Ψυρρή: Οι επισκέπτες στη «μαζική διασκέδαση», οι κάτοικοι στο στόχαστρο…(Δημοσιεύτηκε στο "Π" 28/10/2009)

H μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την κυκλο φορία και τη στάθμευση οχημάτων στην περιοχή του Ψυρρή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, καθώς, όπως προκύ πτει απ’ αυτή, κυριάρχησε η άποψη για μετατροπή της ιστορικής αυτής περιο χής σε διασκεδαστήριο, διαιωνίζοντας έτσι μια κατάσταση που διαμορφώθηκε αυθαίρετα από την «αγορά της διασκέδα σης», με τους κατοίκους και τα παραδο σιακά εμπορικά να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα…

Η μελέτη επισημαίνει ότι «η περιοχή του Ψυρρή αναμένεται να αποτελέσει πόλο αναψυχής τις βραδινές ώρες, όταν δεν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα» και προκαλούν έκπληξη οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η δημιουργία δικτύ ου πεζοδρόμων γύρω από την πλατεία Ηρώων για την ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών, προφανώς κατά τις ώρες δια σκέδασης, γιατί τις υπόλοιπες η περιοχή ερημώνει.

Στη μελέτη προβλέπεται ότι οι υπάρ χουσες θέσεις στάθμευσης θα παραμεί νουν και παράλληλα προτείνεται διαπλά τυνση των πεζοδρομίων, διαμόρφωση ορισμένων οδών σε ήπιας κυκλοφορίας, καθώς και αλλαγή κατεύθυνσης σε άλλες, για αποσυμφόρηση του κέντρου της περιοχής από τα οχήματα. Και όλα αυτά βέβαια δεν γίνονται για να εξυπη ρετηθούν οι κάτοικοι ή οι παραδοσιακοί επαγγελματίες, που δίνουν μάχη για τη διατήρηση του ιστορικού και παραδοσια κού χαρακτήρα της περιοχής.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αντέδρασαν με έντονο τρόπο ρίχνοντας «καυτά βέλη» εναντίον της δημοτικής αρχής. Από το ΠΑΣΟΚ ο Παν. Μπέης και ο Γ. Αναγνωστόπουλος τόνισαν ότι η κατεύ θυνση αυτής της μελέτης έχει vα κάvει με τη λειτoυργία όλης της περιoχής ως περιoχής «διασκεδαστηρίoυ».

Ο Στέλιος Λάμπρου από τη «Συμπαράταξη» (παράταξη που πρόσκει ται στο ΚΚΕ) εξέφρασε τα παράπονα του Συλλόγου Εμποροβιοτεχνών, σύμφωνα με τον οποίο από τη μελέτη αποκλείεται η περιοχή των οδών Καραϊσκάκη και Αγίων Αναργύρων. Επίσης τόνισε ότι διευκολύ νεται η χρήση των μαγαζιών, ενώ είναι γνωστό ότι σε αυτές υπάρχει και κατοικία. Στην ίδια κατεύθυνση περί διασκεδαστη ρίου κινήθηκε από την «Ανοικτή Πόλη» και ο Φώτης Προβατάς.

Τελικά η δημοτική αρχή φαίνεται αδύ ναμη να επιβάλει στην περιοχή χρήσεις γης που ιστορικά προϋπήρχαν στην περιοχή, και ουσιαστικά μέσα από τη μελέτη επιχειρείται η «νομιμοποίηση» της κατάστασης που διαμόρφωσε αυθαί ρετα η αγορά… Από τη μελέτη ούτε καν επιχειρείται η βελτίωση της κατάστασης για την προστασία και την παραμονή της κατοικίας στην περιοχή καθώς και των παραδοσιακών εμποροβιοτεχνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: